Mokslinčius.lt paslaugų teikimo sąlygos

 

2018 m. spalio 17 d. redakcija

Tai – „Mokslinčius“!

Džiaugiamės, kad naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis nurodytais šiose Mokslinčius.lt paslaugų teikimo sąlygose (toliau – Sąlygos). Naudodamiesi mūsų produktais ir paslaugomis sutinkate su Sąlygomis, todėl perskaitykite jas atidžiai. Jeigu esate nepilnametis, parodykite šias Sąlygas savo tėvams ar globėjams.

 

TAISYKLĖS
Bendrosios nuostatos

Mokslinčius.lt paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra sutartis sudaryta tarp paslaugos teikėjo UAB „Aura Academica”, įmonės kodas 303859988, buveinės adresas Saulėtekio al. 9, LT-10222, Vilnius (toliau – Mokslinčius) ir paslaugos naudotojo (toliau – Vartotojas), skirta nustatyti šiose Sąlygose aptariamų produktų naudojimo ir paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką.

Ši sutartis sudaroma Vartotojui registruojantis ir pradedant naudotis Paslaugomis. Naudodamasis Paslaugomis Vartotojas sutinka su Sąlygomis. Lankydamiesi tinklapyje www.mokslinčius.lt ir/ar naudodamiesi Paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad 1) esate vyresni nei 18 metų amžiaus, 2) arba turite tėvų ar teisėtų globėjų / už jus atsakingų asmenų sutikimą, 3) arba su šiomis sąlygomis už jus sutinka jūsų tėvai ar teisėti globėjai, bei galite visa apimtimi įgyvendinti iš šių Sąlygų kylančias teises ir pareigas.

Jeigu atstovaujate juridinį asmenį, sutinkate su Sąlygomis juridinio asmens vardu, tam jums yra būtinas teisėtas atstovavimo pagrindas, kitu atveju naudotis Paslaugomis juridinio asmens vardu negalite.

1.Sąvokos

1.„Intelektinės nuosavybės teisės“ – (a) išradimai, nepriklausomai nuo to ar jie patentuotini ar ne, ar jau naudojami praktikoje ir, ar jau pateikta paraiška juos registruoti;
(b) galimai patentuotinos idėjos ir koncepcijos;
(c) nacionalinės ir tarptautinė patentų registracijos ir paraiškos;
(d) prekės ženklai, prekės ženklą naudojanti apranga ir dizainas, produktų pavadinimai, įmonių pavadinimai, nepriklausomai nuo to ar teisės į juos įregistruotos;
(e) autorinės teisės;
(f) programinė įranga, įskaitant, bet neapsiribojant pirminiu kodu, duomenimis ir duomenų bazėmis, dokumentais ir dokumentacija bei kita medžiaga;
(h) technologijos, įskaitant praktinę patirtį („know how“) ir tokios patirties proceso demonstravimą („show how“), tyrimai ir vystymas, naudojimosi instrukcijos, algoritmai, piešiniai ir brėžiniai, specifikacijos, dizainas, planai, techninė informacija, komerciniai pasiūlymai, finansinė, rinkodaros ir kita informacija, kainų ir kaštų informacija, verslo ir rinkodaros planai, klientų ir tiekėjų sąrašai;
(i) minėtos intelektinės nuosavybės kopijos bet kokioje formoje;
(j) visos teisės įgyti ar užregistruoti patentus, prekės ženklus, dizainą ir autorines teises;
(k) visos teisės bylinėtis, atstatyti ar išlaikyti nuostolius ir bylinėjimosi išlaidas už bet kurių čia paminėtų teisių gynimą; (l) visi pagerinimai, pakeitimai, priedai, išplėtimai bet kurių iš čia paminėtų intelektinės nuosavybės objektų, nepriklausomai nuo to, kas ir kada juos įvykdė.

2. „Konfidenciali informacija“ – Vartotojui naudojantis Paslaugomis prieinama informacija, tokia kaip atsakymai į užduotis ir kita informacija, kurios paskelbimas prieštarautų mokymosi savarankiškumo principui.

3. „Nemokamas naudojimas“ – naudojimasis paslaugomis bandomuoju laikotarpiu ar kitokiu Mokslinčiaus atskirai nustatytu būdu ir apimtimi, kai už Paslaugas mokėti nereikia laikinai ar visą laiką.

4. „Paslaugos“ – visi internete patalpinti produktai ir paslaugos prienami naudojantis Tinklapiu, įskaitant, bet neapsiribojant edukacinėmis priemonėmis prieinamomis per Tinklapį.

5. „Vartotojas“ – bet kuris Tinklapio lankytojas ar Paslaugos naudotojas.

6. „Tinklapis“ – internetinis tinklapis adresu https://www.mokslincius.lt

Naudojimasis paslaugomis

1. Naudodamiesi Paslaugomis, privalote laikytis visų jums pateiktų Sąlygų nuostatų. Jeigu nesutinkate su Sąlygomis, privalote nutraukti naudojimąsi Paslaugomis. Pažeidus Sąlygas naudojimąsi Paslaugomis gali sustabdyti Mokslinčius. Naudojimusi Paslaugomis yra laikomas leistinų Vartotojo veiksmų atlikimas prisijungus prie Tinklapio elektroninių ryšių tinklais.

2. Mokslinčius Vartotojo duomenų perdavimui, laikymui ir apdorojimui naudoja ne žemesnius nei rinkos standartus atitinkančias technologines ir organizacines duomenų apsaugos priemones. Mokslinčius.lt privatumo politikoje aprašoma, kaip tvarkomi Vartotojo duomenys, kai naudojatės Paslaugomis.

3. Naudojimasis Paslaugomis yra mokamas. Tam tikrais atvejais Paslaugos gali būti teikiamos nemokamai, tokio naudojimo sąlygos nurodomos Tinklapyje papildomai.

4. Paslaugų teikimui Mokslinčius gali pasitelkti trečiųjų šalių sukurtą programinę įrangą ir įskiepius. Mokslinčius nėra atsakingas už tokių įrankių valdytojų veiksmus galinčius sutrikdyti Paslaugų teikimą.

5. Naudodamasis Tinklapiu ir (ar) Paslaugomis Vartotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

6. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:
6.1. naudotis Tinklapiu ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Tinklapio ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Tinklapiu ir (ar) Paslaugomis;
6.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Mokslinčiui;
6.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokią informaciją, kuri gali būti laikoma nešvankia, pornografine, įžeidžiančia, grasinančia, užgaulia, diskriminacine ar pažeidžiančia teisės aktų reikalavimus;
6.4. registruojantis Tinklapyje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
6.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Mokslinčiaus darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
6.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Mokslinčiaus rezultatams pagerinti;
6.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

6.8. Be aukščiau minėto, Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Tinklapio ir (ar) Paslaugų:
a) bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
b) teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;
c) pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
d) bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kitos informacijos platinimui.

Konkursai ir kitos papildomos paslaugos

1. Mokslinčius nuolat stengiasi suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, todėl be standartinių Paslaugų Vartotojui gali būti prieinamos ir kitos paslaugos bei konkursai (toliau – Papildomos paslaugos). Tinklapyje Papildomos paslaugos teikiamos pagal Papildomų paslaugų specialiąsias sąlygas. Papildomos paslaugos specialiosiomis sąlygomis yra laikomos paslaugos ar konkurso taisyklės ir visa su konkrečiu konkursu susijusi Mokslinčiaus Tinklapyje skelbiama informacija.

Intelektinė nuosavybė

1. Mokslinčius yra visų iš Paslaugų kylančių Intelektinės nuosavybės teisių savininkas. Vartotojo ar trečiųjų šalių pateikti Paslaugų pagerinimo pasiūlymai, prašymai, rekomendacijos ir atsiliepimai yra Mokslinčiaus Intelektinė nuosavybė. Joks Tinklapyje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama, platinama be išankstinio raštiško Mokslinčiaus sutikimo.

Jūsų paskyra

1. Vartotojas gali naudotis Paslaugomis tik pats. Tam, kad vartotojas galėtų naudotis visomis Paslaugomis būtina užsiregistruoti ir susikurti paskyrą (toliau – „Paskyra“). Vienam Vartotojui leidžiama sukurti vieną Paskyrą. Vartotojas atlikdamas registraciją patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs.

2. Vartotojui neleidžiama perduoti savo Paskyros prisijungimo duomenų, transliuoti, fotografuoti, siųsti ar kitaip perduoti Tinklapio turinio tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama atlikti Tinklapio vidinėmis priemonėmis. Minėti apribojimai gali būti įgyvendinami apribojant prisijungimą prie Tinklapio iš skirtingų IP adresų.

3. Mokslinčius visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Sąlygas Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo nuo išsiuntimo momento.

4. Mokslinčius gali užblokuoti ar ištrinti Vartotojo paskyrą jei:
1) Vartotojas pažeidžia šias Sąlygas,
2) Vartotojas naudoja Paslaugas netinkamai ir kyla grėsmė kilti žalai dėl tokių Vartotojo veiksmų, 3) tai yra būtina siekiant užtikrinti Paskyros duomenų ar Paslaugų saugumą.

Jūsų turinys

1. Naudojantis Paslaugomis turėsite galimybę savo sukurtą turinį įkelti, pateikti, saugoti, siųsti ir gauti. Pateikdamas turinį Vartotojas patvirtina, kad turinys yra originalus ir nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių bei prisiima visą su šiuo patvirtinimu susijusią atsakomybę. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises suteikti šią licenciją turiniui, kurį pateikiate Paslaugose.

2. Vartotojas išsaugo autorines teises į Mokslinčiui pateiktą turinį.

3. Vartotojui įkėlus, pateikus, išsaugojus, siunčiant ar gaunant turinį Paslaugose ar per Paslaugas, Vartotojas suteikia Mokslinčiui visame pasaulyje galiojančią licenciją šį turinį naudoti, laikyti serveryje, saugoti, atkurti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perduoti, publikuoti, viešai atlikti, viešai rodyti ir platinti. Šia licencija suteikiamos ribotos teisės vykdyti, reklamuoti, gerinti ir kurti naujas Paslaugas. Šios licencijos galiojimo laikas tęsiasi net ir nustojus naudotis Paslaugomis.

Paslaugų modifikavimas ir nutraukimas

1. Mokslinčius nuolat keičia ir gerina Paslaugas, todėl gali atlikti atnaujinimus. Jeigu toks atnaujinimas iš esmės pakeis Paslaugų funkcionalumą, Mokslinčius įsipareigoja informuoti Vartotoją Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2. Mokslinčius užtikrins rinkos standartus atitinkantį Paslaugų prieinamumą 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, išskyrus: (i) apie 8 valandų trukmės planuotus priežiūros darbus, atliekamus ne darbo valandomis, apie kuriuos Vartotojas turi būti įspėtas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu ne vėliau, nei likus 4 valandoms iki darbų,
(ii) neplanuotus priežiūros darbus, apie kuriuos Vartotojas įspėjamas kuo įmanoma anksčiau.

Kainos ir apmokėjimas

1. Vartotojas įsipareigoja apmokėti Mokslinčiaus už Paslaugų teikimą nustatytą kainą. Paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka nurodoma Tinklapyje ir gali kisti. Visi mokesčiai už Paslaugas mokami iš anksto nėra grąžinami.

2. Paskyros užblokavimo ar panaikinimo atveju už Paslaugas sumokėti mokesčiai nėra grąžinami.

Garantijos ir atsakomybės ribojimas

1. Mokslinčius teikia Paslaugas vadovaudamasis komerciškai pagrįstu įgūdžių ir rūpestingumo standartu, tačiau tam tikrų dalykų Paslaugų Vartotojams nepažada.

2. Vartotojas naudojasi Paslaugomis individualiai pagal savo poreikius, Vartotojas supranta, kad Paslaugos yra papildoma edukacinė priemonė ir pačios savaime negarantuoja testų ar egzaminų rezultatų.

Atsakomybė už paslaugas

3. Teisės aktų leidžiama apimtimi bendra Mokslinčiaus atsakomybė už bet kokią pretenziją pagal šias Sąlygas (įskaitant bet kokias numanomas garantijas) apribojama suma, kurią Vartotojas sumokėjo kaip Paslaugų kainą.

Mokslinčius.lt stipendijų konkurso taisyklės

1. Mokslinčius.lt stipendijų konkursas (toliau – Konkursas) skirtas 9-12 klasių moksleiviams.

2. Konkursą organizuoja UAB „Aura Academica” (toliau – Organizatorius).

3. Konkursas šiuo metu nevykdomas

4. Konkurso tikslas – skatinti moksleivius, kurie naudojasi Mokslinčius.lt paslaugomis. Skatinimo forma – 145, 50, 30 EUR, vienkartinė stipendijos (toliau – Stipendija).

5. Konkurso laimėtojai yra skelbiami kai yra surenkamas pakankamas dalyvių skaičius.

6. Konkurso laimėtojai nustatomi Organizatoriaus pasirinktu būdu.

7. Norintys dalyvauti konkurse moksleiviai turi užsiregistruoti Mokslinius.lt tinklapyje, aktyvuoti paskyrą ir registruotis į Konkursą paspaudus mygtuką „Dalyvauti šio mėnesio konkurse“.

8. Registruodamiesi Konkurse dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju per 3 (tris) dienas nuo Organizatoriaus prašymo pateiks visus reikalingus duomenis Stipendijai skirti. Dalyviai taip pat sutinka, kad jų duomenys bus tvarkomi Konkurso organizavimo tikslais, o vardas ir pavardė bus paskelbti Mokslinčius.lt tinklapyje.

9. Dalyviui pateikus netikslius savo duomenis ar atsisakius juos pateikti, jis Organizatoriaus sprendimu gali būti šalinamas iš Konkurso anuliuojant Konkurso rezultatus konkretaus dalyvio atžvilgiu.

10. Organizatorius sumokės už stipendiją laimėjusį dalyvį įstatymuose nustatytus privalomus mokesčius.

11. Konkurso taisyklės privalomos visiems konkurso dalyviams. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti Konkurso eigoje be išankstinio pranešimo.

Apie šias Sąlygas

1. Šios Sąlygos gali būti modifikuotos, todėl rekomenduojame reguliariai jas peržiūrėti.

2. Jei šios Sąlygos prieštarauja specialiosioms sąlygoms, turi būti laikomasi specialiųjų sąlygų.

3. Jei paaiškėja, kad konkreti sąlyga yra neįvykdoma, tai neturi įtakos kitoms sąlygoms.

4. Vartotojas negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šias sąlygas be išankstinio raštiško Mokslinčiaus sutikimo.

5. Mokslinčius gali perleisti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas prieš 30 dienų įspėjęs apie tai Vartotoją, išskyrus, kai teisės ir pareigos yra perleidžiamos susijusiai įmonei, Mokslinčiaus reorganizacijos ar įmonės pardavimo atveju.

6. Sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7. Visi tarp Vartotojo ir Mokslinčiaus kilę nesutarimai dėl šių Sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Mokslinčiaus buveinės vietą.

Privatumo politika

„Mokslinčius.lt” gerbia visų šios Svetainės lankytojų (toliau – Lankytojų) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, lankantis Bendrovės Svetainėje bei naudojantis visomis Bendrovės Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politikoje nurodomi pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka. Privatumo politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

1. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

1.1. Naudojantis Svetaine Bendrovė renka šiuos duomenis:
1.1.1. el. pašto adresą;
1.1.2. IP adresą;
1.1.3. vardą, pavardę;
1.1.4. telefono numerį;
1.1.5. lankymosi statistiką (kiek laiko ir kokiu Svetainės puslapiu yra naudojamasi ir pan.);
1.1.6. kokią naršyklę ir jos versiją Lankytojas naudoja;

1.2. Aukščiau nurodyti duomenys renkami saugumo, Svetainės naudojimosi istorijos ir kitais teisėtais tikslais.

1.3. Kiti Lankytojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Privatumo politikos 3 skyriuje numatytais atvejais.

1.4. Bendrovė patvirtina, kad ji įregistruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

1.5. Duomenys, susiję su Lankytojo naudojimusi Svetainės teikiamomis galimybėmis ir (ar) teikiamomis paslaugomis, ir kurie nėra laikytini asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Lankytojo tapatybės.

2. Asmens duomenų tvarkymo principai

2.1. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų:
2.1.1. asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir yra tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie yra suderinami su nustatytais prieš renkant asmens duomenis;
2.1.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.1.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
2.1.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
2.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
2.1.6. asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

3. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

3.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
3.1.1. Lankytojas, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo);
3.1.2. Lankytojas duoda sutikimą, jį pasirašydamas (patvirtindamas);
3.1.3. sudaroma arba vykdoma paslaugų sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Lankytojas;
3.1.4. siekiama apsaugoti Lankytojo esminius interesus;
3.1.5. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni.

4. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo būdai

4.1. Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:
4.1.1. lankantis Svetainėje;
4.1.2. pildant Svetainėje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.) ir (ar) sudarant paslaugų teikimo sutartis su Bendrove;
4.1.3. pateikiant juos bendravimo su Bendrovės darbuotojais ar atstovais metu;
4.1.4. Lankytojo sutikimu gaunant juos iš bet kokių privačių ar valstybinių įmonių, įstaigų, institucijų.

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

5.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais: tiesioginės rinkodaros (tik gavus išankstinį asmens sutikimą), asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos, finansinių nuostolių prevencijos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais.

5.2. Lankytojas gali nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, taip pat atšaukti jau duotą sutikimą, pateikdamas Bendrovei jo atšaukimą raštu, pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumentą kopiją ar pateikiant jo originalą (atvykus į Bendrovės centrinę būstinę ar atstovybę). Bendrovė tokį Lankytojo kreipimąsi išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo jo gavimo dienos.

5.3. Lankytojas bet kada gali atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Lankytojas gali aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui ar atstovui.

5.4. Atšaukus duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Lankytojas gali netekti galimybės visapusiškai naudotis Svetaine ir sudaryti finansinių paslaugų teikimo sutartis su Bendrove.

5.5. Bendrovė Lankytojo asmens duomenis gali teikti tretiesiems asmenims, tik jei Lankytojas yra davęs tokį sutikimą arba asmens duomenys turi būti teikiami dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni, taip pat ir tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus.

6. Asmens duomenų apsauga

6.1. Bendrovė, tvarkydama Lankytojo asmens duomenis Svetainėje naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Bendrovei perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose.

6.2. Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

6.3. Lankytojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Lankytojui.

7. Nuorodos į kitas svetaines

7.1. Bendrovė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Lankytojų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Lankytojai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Bendrovė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Lankytojams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

8. Lankytojo teisės

8.1. Lankytojas turi visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
8.1.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
8.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
8.1.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys buvo surinkti bei kokiais tikslais ir kaip jie tvarkomi;
8.1.4. gauti informaciją, kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys teikiami ir (ar) buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus;
8.1.5. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų;
8.1.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.

9.3. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.