Naudojimosi taisyklės

2015-09-01
Internetinė svetainė www.Mokslincius.lt (toliau – Svetainė) yra administruojama UAB „Aura Academica”,
juridinio asmens kodas 303859988,S. Stanevičiaus g. 8-11, LT-07128 Vilnius, (toliau – „Mokslinčius.lt“).
Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su naudojimosi svetaine taisyklėmis ir privatumo politika, kurias rasite žemiau. Jeigu nesutinkate su taisyklėmis ir (ar) privatumo politika, deja, bet naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis negalite.
Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl taisyklių ar privatumo politikos, susisiekti su mumis: Info@mokslincius.lt

TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp „Mokslinčius.lt“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis).

1.2. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „Paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis Svetainėje įdiegtu specialiu moduliu, registruojantis, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.3. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai yra informuojami Svetainėje papildomai.

1.4. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.5. „Mokslinčius.lt“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.6. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų (toliau – Dokumentai) pagrindu. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save „Mokslinčius.lt“ (toliau – Duomenys).

2.2. „Mokslinčius.lt“ visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus duomenis.

2.3. Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. „Mokslinčius.lt“ ir Lankytojas susitaria, jog „Mokslinčius.lt“ vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. „Mokslinčius.lt“ jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui „Mokslinčius.lt“ turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalą „Mokslinčius.lt“, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis tikslu naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi kyla tik Lankytojui.

2.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne „Mokslinčius.lt“, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.7. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog „Mokslinčius.lt“ tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus savo asmens duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos tikslais bei kitais tikslais.

2.8. Lankytojas sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai, jo pateiktų duomenų pagrindu, sukurto profilio duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir kad „Mokslinčius.lt“ negali būti laikoma atsakinga už tokių duomenų panaudojimą.

2.9. Nuostatos nustatančios asmens duomenų apsaugą yra įtvirtintos Privatumo apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje. Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisyklių nuostatomis.

3. „Mokslinčius.lt“ ir Lankytojų teisės bei pareigos

3.1. "Mokslinčius.lt“ pasilieka teisę bet kada nepranešusi Lankytojui keisti Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „Mokslinčius.lt“ niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas „Mokslinčius.lt“ dėl tokių veiksmų.

3.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne „Mokslinčius.lt“, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis (toliau – Turinys).

3.3. „Mokslinčius.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.4. Šalys susitaria, kad „Mokslinčius.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

3.6. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.7. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:
3.7.1. naudotis Svetaine ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
3.7.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę „Mokslinčius.lt“;
3.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
3.7.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Lankytojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
3.7.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant „Mokslinčius.lt“ darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet
3.7.6. neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėse rezultatams pagerinti;
3.7.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;
3.7.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu.

3.8. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:
3.8.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
3.8.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;
3.8.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
3.8.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

3.9. „Mokslinčius.lt“ ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, „Mokslinčius.lt“ įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria Paslauga.

3.10. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą Paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti „Mokslinčius.lt“ už mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. „Mokslinčius.lt“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „Mokslinčius.lt“ nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, todėl „Mokslinčius.lt“ neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

3.13. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinio, kurį teiks „Mokslinčius.lt“ ar tretieji asmenys. Toks Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

3.14. Lankytojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:
3.14.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
3.14.2. nepažeis „Mokslinčius.lt“ ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
3.14.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
3.14.4. nesukurs jokių teisinių pareigų „Mokslinčius.lt“.

3.15. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas „Mokslinčius.lt“ 3 metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėje.

3.16. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne „Mokslinčius.lt“, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.17. „Mokslinčius.lt“ pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

3.18. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia „Mokslinčius.lt“ šias išimtines teises:
3.18.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;
3.18.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;
3.18.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu „Mokslinčius.lt“ ar kitų asmenų veikloje.

4. Intelektinės nuosavybės apsauga

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu, platinamas ir kt. be išankstinio raštiško „Mokslinčius.lt“ sutikimo.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra „Mokslinčius.lt“ nuosavybė arba „Mokslinčius.lt“ juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų Lankytojais.

5. „Mokslinčius.lt“ atsakomybės ribojimas

5.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, „Mokslinčius.lt“ nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš „Mokslinčius.lt“ pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

5.3. „Mokslinčius.lt“ neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

5.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „Mokslinčius.lt“ nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

5.5. „Mokslinčius.lt“ negarantuoja, jog Lankytojo naudojamame galiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kt.) Svetainė veiks tinkamai ir be sutrikimų, o jos Turinys bus pateiktas korektiškai.

5.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, „Mokslinčius.lt“ niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

5.7. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad „Mokslinčius.lt“ niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaines ir (ar) Paslaugomis.

6. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

6.1. „Mokslinčius.lt“ visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

6.2. „Mokslinčius.lt“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš „Mokslinčius.lt“. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas „Mokslinčius.lt“ serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

6.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, „Mokslinčius.lt“ ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

7.3. „Mokslinčius.lt“ ir Lankytojas susitaria, jog „Mokslinčius.lt“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

7.4. „Mokslinčius.lt“ ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

7.5. Visi tarp Lankytojo ir „Mokslinčius.lt“ kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal „Mokslinčius.lt“ buveinės vietą.

Privatumo politika

„Mokslinčius.lt” gerbia visų šios Svetainės lankytojų (toliau – Lankytojų) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, lankantis Bendrovės Svetainėje bei naudojantis visomis Bendrovės Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politikoje nurodomi pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka. Privatumo politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

1. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

1.1. Naudojantis Svetaine Bendrovė renka šiuos duomenis:
1.1.1. el. pašto adresą;
1.1.2. IP adresą;
1.1.3. vardą, pavardę;
1.1.4. telefono numerį;
1.1.5. lankymosi statistiką (kiek laiko ir kokiu Svetainės puslapiu yra naudojamasi ir pan.);
1.1.6. kokią naršyklę ir jos versiją Lankytojas naudoja;

1.2. Aukščiau nurodyti duomenys renkami saugumo, Svetainės naudojimosi istorijos ir kitais teisėtais tikslais.

1.3. Kiti Lankytojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Privatumo politikos 3 skyriuje numatytais atvejais.

1.4. Bendrovė patvirtina, kad ji įregistruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

1.5. Duomenys, susiję su Lankytojo naudojimusi Svetainės teikiamomis galimybėmis ir (ar) teikiamomis paslaugomis, ir kurie nėra laikytini asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Lankytojo tapatybės.

2. Asmens duomenų tvarkymo principai

2.1. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų:
2.1.1. asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir yra tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie yra suderinami su nustatytais prieš renkant asmens duomenis;
2.1.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.1.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
2.1.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
2.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
2.1.6. asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

3. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

3.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
3.1.1. Lankytojas, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo);
3.1.2. Lankytojas duoda sutikimą, jį pasirašydamas (patvirtindamas);
3.1.3. sudaroma arba vykdoma paslaugų sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Lankytojas;
3.1.4. siekiama apsaugoti Lankytojo esminius interesus;
3.1.5. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni.

4. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo būdai

4.1. Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:
4.1.1. lankantis Svetainėje;
4.1.2. pildant Svetainėje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.) ir (ar) sudarant paslaugų teikimo sutartis su Bendrove;
4.1.3. pateikiant juos bendravimo su Bendrovės darbuotojais ar atstovais metu;
4.1.4. Lankytojo sutikimu gaunant juos iš bet kokių privačių ar valstybinių įmonių, įstaigų, institucijų.

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

5.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais: tiesioginės rinkodaros (tik gavus išankstinį asmens sutikimą), asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos, finansinių nuostolių prevencijos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais.

5.2. Lankytojas gali nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, taip pat atšaukti jau duotą sutikimą, pateikdamas Bendrovei jo atšaukimą raštu, pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumentą kopiją ar pateikiant jo originalą (atvykus į Bendrovės centrinę būstinę ar atstovybę). Bendrovė tokį Lankytojo kreipimąsi išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo jo gavimo dienos.

5.3. Lankytojas bet kada gali atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Lankytojas gali aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui ar atstovui.

5.4. Atšaukus duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Lankytojas gali netekti galimybės visapusiškai naudotis Svetaine ir sudaryti finansinių paslaugų teikimo sutartis su Bendrove.

5.5. Bendrovė Lankytojo asmens duomenis gali teikti tretiesiems asmenims, tik jei Lankytojas yra davęs tokį sutikimą arba asmens duomenys turi būti teikiami dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni, taip pat ir tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus.

6. Asmens duomenų apsauga

6.1. Bendrovė, tvarkydama Lankytojo asmens duomenis Svetainėje naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Bendrovei perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose.

6.2. Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

6.3. Lankytojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Lankytojui.

7. Nuorodos į kitas svetaines

7.1. Bendrovė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Lankytojų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Lankytojai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Bendrovė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Lankytojams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

8. Lankytojo teisės

8.1. Lankytojas turi visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
8.1.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
8.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
8.1.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys buvo surinkti bei kokiais tikslais ir kaip jie tvarkomi;
8.1.4. gauti informaciją, kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys teikiami ir (ar) buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus;
8.1.5. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų;
8.1.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.

9.3. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

redwap.me tanu kur xxx bengali xxx blue film full video download pornjam sex xxx voides wife watch husband daughter fucking nepali blue film sexy blue picture ladki ko kidnap karke anjani sex video spang bang www 2017 new xxx videos the art porn hd com ww sexy video hindi hd hindi www xnnnxxx indian sex xnxx rape hot 3gpking.name xxx hard sex teen very hot sexy video big panish meyzo.mobi lesbian sex vedio jabardast sexy vedeo deep hd sakurajav.mobi privet xxx video com www.xvideo hd big brothrer sister siliping sex hd video old video muslim xxx hijab gail kim xxx video mausi sex with wife xxx sex video mp4 olivia bf sexy video rajwap.xyz www.mom and son sex avgle.mobi क षक षक ष वीडियो mp3 gad me ogli dalna sex video sexy sexy video hd xxx sex v franse ब लू फिल म 3gp xxxmoviescom old sex xxx videos tennis sania bf sex karna hdxxxvideo.info india sister and nrather x video
https://www.baseballapparelsshop.com/Los-Angeles-83-63-Jersey